Bangpakok Hospital

วัคซีนป้องกันโรค มือ เท้า ปาก


วัคซีนป้องกันโรคมือ เท้า ปาก สำหรับเด็ก
ชนิดรุนแรงจากเชื้อเอนเทอโรไวรัส ชนิด 71 (EV-71)
1 เข็ม ราคา 3,000 บาท
2 เข็ม ราคา 5,900 บาท
*ไม่รวมค่าแพทย์

สำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 6 เดือนถึง 5 ปี
การฉีดวัคซีนควรฉีด 2 เข็ม ห่างกันเข็มละ 1 เดือน
สำหรับเด็กที่เป็นแล้ว สามารถฉีดได้แต่จะต้องหายจากโรคก่อนและต้องเว้นระยะห่างประมาณ 1 เดือน
ทั้งนี้หากมีโรคประจำตัว รับประทานยา หรือแพ้ยา และมีความกังวล ควรปรึกษาแพทย์ก่อนฉีดวัคซีน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร 02-109-8111
ติดตามช่องทางออนไลน์อื่นๆ  ของโรงพยาบาลบางปะกอก 8
Facebook : https://www.facebook.com/Bangpakok8
Tiktok : https://www.tiktok.com/@bangpakok8hospital
Instagram : https://www.instagram.com/bangpakok8hospital
Line : https://lin.ee/cbtHx5L

จำนวน

ทำการชำระเงิน

บริการของเรา

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.