Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

โรงพยาบาลบางปะกอก 8         

       โรงพยาบาลบางปะกอก 8 ให้บริการรักษาพยาบาลระดับ ทุติยภูมิสาขา อายุรกรรม, ศัลยกรรม,  ศัลยกรรมกรรมกระดูก, สูติ-นรีเวชกรรม, กุมารเวชกรรม, จักษุวิทยา, โสตอนาสิก, รังสีวินิจฉัย, ทันตกรรมทั่วไป และกายภาพบำบัด รับทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน รวมทั้งบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ทั้งในและนอกโรงพยาบาล 

้้้ โรงพยาบาลบางปะกอก 8 เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลในเครือบางปะกอก ชึ่งทีมแพทย์ ทีมพยาบาล และบุคลากรทุกคน พร้อมให้บริการรักษาพยาบาลอย่างมีมาตรฐาน และเปี่ยมไปด้วยไมตรีจิตกับผู้ป่วย ดังคำขวัญของเรา "ดูแลดัวยหัวใจ (Heart of Care)"

        สุขภาพที่ดีย่อมเป็นที่ปรารถนาของมนุษย์ทุกคน ดังสุภาษิตที่ว่า “การไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ” การเริ่มต้นดูแลสุขภาพ สามารถเริ่มได้ทันที ตั้งแต่ตอนเป็นเด็ก เนื่องจากสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลต่อวิถีการดำเนินชีวิตที่มีความเสี่ยง และบั่นทอนสุขภาพ ดังนั้น การดูแลสุขภาพ จึงเริ่มตั้งแต่ การนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ การออกกำลังกาย การทานอาหารที่มีประโยชน์ การทำจิตใจให้ผ่องใส ไม่เกิดความเครียด เพราะสุขภาพกายและสุขภาพใจทั้ง 2 สิ่ง มีความเชื่อมโยงกัน หากสิ่งใดสิ่งหนึ่งบกพร่อง ย่อมส่งผลกระทบต่ออีกส่วนตามไปด้วย  เพื่อสุขภาพที่ดีและมีอายุยืนยาว  โรงพยาบาลในเครือบางปะกอก จึงให้ความใส่ใจต่อการดูแลสุขภาพของท่านในทุกๆด้าน  

พญ.เจรียง จันทรกมล
กรรมการผู้อำนวยการ โรงพยาบาลในเครือบางปะกอก

ประวัติความเป็นมา 

         ปัจจุบันมีผู้มารับบริการแบบผู้ป่วยนอกประมาณ 840 คน/วัน ทำให้พื้นที่บริการไม่เพียงพอ จึงมีโครงการ ขยายโรงพยาบาลอีก 103 เตียง ร่วมกับพื้นที่บริการเดิม รวมจำนวนเตียงทั้งหมด 138 เตียง เป็นอาคาร 5 ชั้น มีบริการห้องผ่าตัด ห้องคลอด แผนกผู้ป่วยใน แผนกผู้ป่วยหนัก เพื่อให้บริการผู้ป่วยสิทธิทั่วไป และรองรับผู้ป่วย ที่มีบัตรประกันสุขภาพต่างๆ เช่น ประกันสุขภาพกับบริษัท ประกันชีวิต ประกันสังคม และแรงงานต่างด้าว

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม

วิสัยทัศน์

       โรงพยาบาลปะกอก 8 เป็นโรงพยาบาลเอกชน ที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านบริการสุขภาพตามมาตรฐาน HA เพื่อความไว้วางใจของชุมชนด้วยคุณธรรม

พันธกิจ

1. การดูแลผู้ป่วยโดยมุ่งเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
2. พัฒนาบุคลากรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
3. เป็นองค์กรที่รับผิดชอบต่อสังคม และเติมโตอย่างยั่งยืน

ค่านิยม 
"บริการด้วยใจ ยิ้มไหว้สวัสดี"  (HEART)

H : Holistic บริการแบบองค์รวม ทั้งกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ 
E : Excellence มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
A : Acceptability เป็นที่ยอมรับในบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานวิชาชีพ
R : Responsibility มีความรับผิดชอบ
T : Teamwork การทำงานเป็นทีม
 

การรับรองมาตรฐานเจซีไอและรางวัลต่างๆ

 


Hospital Accreditation (HA)
 การรับรองคุณภาพสถานพยาบาล รับรองโดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(สรพ.) ซึ่งเป็นองค์กรภายในประเทศที่ได้รับการรับรองจากองค์กรนานาชาติ ซึ่งโรงพยาบาลที่จะได้รับมาตรฐาน HA นั้นต้องผ่านการประเมินครอบคลุมทุกมิติของการให้บริการรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานเช่นกัน

  โรงพยาบาลบางปะกอก 8  เป็นโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลสากลตามมาตรฐานของ HA ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าโรงพยาบาลบางปะกอก 8 มีระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยและโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เน้นความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นอันดับแรก


โรงพยาบาลในเครือ

Online casinos They also know the situation that you like in an online casino but do not want to play to know which casino really serious is it? We had exactly this situation when we started to play at online casinos, so we have to help us decided to form this site and other players Reputable online casinos finden.Here are some muchgames reviews and compares casino bonuses . There are a lot of online casinos but not every one is serious, many give them great bonus offers and when it comes to paying out, it becomes clear why these casinos are attracting customers in this way because then the problems go and the casinos refuse for spurious reasons The payout. Before that, we want to keep you safe because we offer you here only on-line casinos which are also really serious and keep what you promise. Online casinos have been on the market for several years now and the really good casinos have been claiming such as Casino On Net, this casino is one of the oldest casinos on the web and at the same time also the largest. It belongs to the 888 Group to which registered on the London Stock Exchange, next to the casino offer also provides 888 a poker room on which the very popular room Pacific Poker. Even online betting is possible at 888 so this provider covers everything you can play online. Another serious casino is the Europa Casino this provides a very good casino bonus and has a super selection of games. This is where you will find lots of slot games that also have gigantic jackpots, so jackpots in millions are not a rarity. In addition to the online casinos are also the online poker offerers like mushrooms shot out of the ground also there there are very good offerers but also offerers not to recommend. If you would like to know more about Poker, we recommend our Poker Partners page. Also a very popular game is the online bingo, there is only one really good provider and that is Bingo Day. At Bingo Day you get a generous bonus offer, not just on your first deposit, but on every dafabet indiadeposit you make. Find out about our offer of an online casino make your first deposit and plunge into the pleasure with us you do not be afraid to have their bets all our casinos are licensed and tested by us extensively. We have tested the casinos software then the customer service of the casinos and of course the payment morale of every casino that does not within 48 hours a Neteller payout will not have a chance to appear on our side. We tested the software on a fair course and if we were of the opinion that in the respective casino only the dealer or the casino wins, this casino is for us no recommendation worth. Here you can online roulette here you can find everything a gambler heart Spielen.Online Casino and Bingo. Online Poker is booming tremendously but also the online casinos are still very popular. Online bingo is one in comparison to the online poker relatively new type of online games, bingo is played offline world but also online, see more and more players the way to the online casino rooms. All bonus offers you can find here whether poker , casino or bingo bonus have been extensively tested by us, while we attach great importance to a fair gameplay, secure payments and of course a good customer service provided by the provider. Or you can play poker at 888 Poker one of the leading poker providers. Online bingo is one in comparison to the online poker relatively new type of online games, bingo is played offline world but also online, see more and more players the way to the online casino rooms. All bonus offers you can find here whether poker , casino or bingo bonus have been extensively tested by us, while we attach great importance to a fair gameplay, secure payments and of course a good customer service provided by the provider. Or you can play poker at 888 Poker one of the leading poker providers. Online bingo is one in comparison to the online poker relatively new type of online games, bingo is played offline world but also online, see more and more players the way to the online casino rooms. All bonus offers you can find here whether poker , casino or bingo bonus have been extensively tested by us, while we attach great importance to a fair gameplay, secure payments and of course a good customer service provided by the provider. Or you can play poker at 888 Poker one of the leading poker providers. Casino or bingo bonus have been extensively tested by us, we place great emphasis on a fair gameplay, secure payments and, of course, good customer service from the respective providers. Or you can play poker at 888 Poker one of the leading poker providers. Casino or bingo bonus have been extensively tested by us, we place great emphasis on a fair gameplay, secure payments and, of course, good customer service from the respective providers. Or you can play poker at 888 Poker one of the leading poker providers.
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.