Bangpakok Hospital

โรงพยาบาลบางปะกอก 8 ได้เข้าบริการตรวจสุขภาพให้แก่คณะครู และบุคลากรฝ่ายสนบสนุน โรงเรียนเลิศหล้า

6 มิ.ย. 2565โรงพยาบาลบางปะกอก 8 ได้เข้าบริการตรวจสุขภาพให้แก่คณะครู และบุคลากรฝ่ายสนบสนุน โรงเรียนเลิศหล้า

โรงเรียนเลิศหล้ามีนโยบายสนับสนุนให้บุคลากร ทั้งคณะครู และบุคลากรฝ่ายสนับสนุน มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มกำลังความสามารถ และให้โรงเรียนเป็นสถานที่ แห่งการเรียนรู้ที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน โรงเรียนจึงได้กำหนดจัดบริการตรวจสุขภาพให้แก่บุคลากร มาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีการศึกษา
สำหรับในปีการศึกษา 2565 นี้ โรงเรียนได้ประสานงานกับโรงพยาบาลบางปะกอก 8 ซึ่งได้ส่งเจ้าหน้าที่ และชุดอุปกรณ์ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ เข้ามาให้บริการดังกล่าว แก่บุคลากรโรงเรียนเลิศหล้า เมื่อวันพุธที่ 11 พฤษภาคม ที่ผ่านมา พร้อมทั้งได้ให้คำแนะนำอันเป็นประโยชน์ ในการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยอย่างถูกต้องเหมาะสม

ทางโรงพยาบาลบางปะกอก 8 ขอขอบคุณ โรงเรียนเลิศหล้า ที่ไว้วางใจให้ทางโรงพยาบาล ได้เข้าดูแลตรวจสุขภาพให้กับคณะครูและบุคลากรของทางโรงเรียน เพื่อสนับสนุนให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.