Bangpakok Hospital

แพทย์ของเรา

พญ. สุธีรา งามสัจจพร
ความเชี่ยวชาญ: รังสีวิทยาวินิจฉัย

โรงพยาบาล:
Bangpakok 8 Hospital
ศูนย์การแพทย์:
ความเชี่ยวชาญ:
เกี่ยวกับโรค:
ภาษาที่พูด:
ไทย, อังกฤษ

การศึกษาและวุฒิ

ปริญญาบัตร : แพทย์ศาสตรบัณฑิต รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล

     วุฒิบัตร : รังสีวินิจฉัย รามาธิบดี

กรุณานัดหมายล่วงหน้า เนื่องจากตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โทร.1745

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.