Bangpakok Hospital

แพทย์ของเรา

พญ. ศรีธารา อาเทช
ความเชี่ยวชาญ: General Practitioner

โรงพยาบาล:
Bangpakok 8 Hospital
ศูนย์การแพทย์:
ศูนย์อายุรกรรม
ความเชี่ยวชาญ:
เวชปฎิบัติทั่วไป
เกี่ยวกับโรค:
ภาษาที่พูด:
ไทย, อังกฤษ

การศึกษาและวุฒิ

แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่นกรุณานัดหมายล่วงหน้า เนื่องจากตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โทร.1745

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.