Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

คำแนะนำสำหรับการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยโควิด-19

29 เม.ย. 2565

คำแนะนำสำหรับการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยโควิด-19 ในการทำ Home Isolation กรณีที่ไม่มีห้องแยกให้กักตัวในบ้าน แต่จำเป็นต้องอาศัยอยู่ร่วมกันกับคนในครอบครัวอย่างไรให้ปลอดภัย ลดความเสี่ยงการติดเชื้อ โควิด-19

1.ขอให้ทุกคนที่อยู่ในบ้านหรือสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือ ฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์บ่อยๆ

2.แบ่งเขตพื้นที่สำหรับผู้ที่เป็นและส่วนผู้ที่ไม่เป็นแยกออกจากกันอย่างชัดเจน

3.ให้หาพัดลมวางไว้ในห้องและเปิดตลอดเวลา เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางลมให้ไปออกที่หน้าต่างฝั่งที่ใกล้กับส่วนผู้ที่เป็น ซึ่งจะทำให้พื้นที่ของส่วนผู้ที่ไม่เป็นปลอดภัยเนื่องจากอยู่เหนือลม โดยมีพื้นที่กำหนดพิเศษ ที่จะให้ผู้ที่เป็นสามารถเข้ามาได้เฉพาะกรณีวางของหรือออกจากห้อง

4.การจัดการกับสิ่งของหรือเครื่องใช้ต่างๆที่จะนำมาวางไว้ที่พื้นที่กำหนดพิเศษ ใส่ในถุง โดยมีการพ่นด้วยแอลกอฮอล์ข้างในก่อนปิดปากถุง เมื่อวางแล้วให้พ่นแอลกอฮอล์ที่ถุงด้านนอก สำหรับผู้ที่จะนำไปจัดการต่อ ต้องใส่ถุงมือ และพ่นแอลกอฮอล์ที่ถุงด้านนอกอีกครั้ง หลังจากนั้นให้เปิดปากถุงแล้วแช่ด้วยน้ำสบู่หรือน้ำผสมผงซักฟอก 10-15 นาที ก่อนที่จะนำไปทำความสะอาดปกติ

5.เมื่อมีการสัมผัสสิ่งของที่ใช้ร่วมกัน ขอให้มีการปฏิบัติตัวป้องกันตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยยึดหลัก “ไม่แพร่เชื้อ-ไม่ติดเชื้อ” ทั้งนี้ หากผู้พักอาศัยหรือผู้ดูแลมีอาการผิดปกติควรรีบตรวจหาเชื้อทันที

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.