Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

บริการตรวจสุขภาพประจำปี

บริการเพื่อให้คำปรึกษาและตรวจร่างกายเพื่อคัดกรองโรคเบื้องต้นโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้รับบริการมีภาวะสุขภาพที่ดี  สามารถทราบข้อมูลการดูสุขภาพ และป้องกันภาวะคุกคามที่มีต่อร่างกาย จะมีการการตรวจดูค่าผลเลือดที่บ่งบอกถึงการทำงานของร่างกายด้านต่างๆ  การตรวจการทำงานของหัวใจ ปอด ตับ ไต  รวมถึงการตรวจวัดระดับสายตา  การตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน สามารถตรวจได้ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัยบริการของเรา

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.