Bangpakok Hospital

สิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนสิทธิ์ประกันสังคมกับโรงพยาบาลบางปะกอก 8

20 มิ.ย. 2565


ผู้ประกันตนสิทธิประกันสังคมกับโรงพยาบาลบางปะกอก 8 สามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
*โดยมีเงื่อนไขตามสิทธิประกันสังคม
รายการตรวจตามช่วงอายุ

ตรวจทั่วไป
การคัดกรองการได้ยิน Finger Rub Test
- อายุ 15 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง/ 1 ปี

การตรวจเต้านมโดยแพทย์หรือบุคลากรสาธารณสุข
- อายุ 30-39 ปี ตรวจทุก 3 ปี
- 40-54 ปี ตรวจทุกปี
- 55 ปีขึ้นไป ตรวจตามความเหมาะสมหรือมีความเสี่ยง

การตรวจตาโดยความดูแลของจักษุแพทย์
- อายุ 40-54 ปีตรวจ 1 ครั้ง
- อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจทุก 1-2 ปี

การตรวจสายตาด้วย Snellen eye Chart อายุ 55 ปีขึ้นไปตรวจ 1 ครั้ง/ปี

ตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC อายุ 18-54 ปีตรวจ 1 ครั้ง
- อายุ 55-70 ปีตรวจ 1 ครั้ง/ปี

ปัสสาวะ UA อายุ 55 ปีขึ้นไปตรวจ 1 ครั้ง/ปี

น้ำตาลในเลือด FBS
- อายุ 35-54 ปีตรวจทุก 3 ปี
- อายุ 55 ปีขึ้นไปตรวจ 1 ครั้ง/ปี

การทำงานของไต Cr
- อายุ 55 ปีขึ้นไปตรวจ 1 ครั้ง/ปี
ไขมันในเลือดชนิด Total cholesterol & HDL
- อายุ 20 ปีขึ้นไป ตรวจทุก 5 ครั้ง

การตรวจอื่นๆ
เชื้อไวรัสตับอักเสบ HBsAg สำหรับผู้ที่เกิดก่อน พ.ศ.2535 ตรวจ 1 ครั้ง

มะเร็งปากมดลูก หรือ Pap Smear
- อายุ 30-54 ปีตรวจ 1 ครั้ง
- อายุ 55 ปีขึ้นไปตรวจตามความเหมาะสมหรือมีความเสี่ยง

มะเร็งปากมดลูกวิธี Via
- อายุ 30-54 ปีตรวจทุก 5 ปี
- อายุ 55 ปีขึ้นไปแนะนำให้ตรวจ Pap Smear

เลือดในอุจจาระ FOBT อายุ 50 ปีขึ้นไปตรวจ 1 ครั้ง/ปี

Chest X-ray อายุ 15 ปีขึ้นไปตรวจ 1 ครั้ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร 02-109-8111
ติดตามช่องทางออนไลน์อื่นๆ  ของโรงพยาบาลบางปะกอก 8
Facebook : https://www.facebook.com/Bangpakok8
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.