Bangpakok Hospital
 • A
 • A
 • A
BPK Hotline

กายภาพบำบัดโรงพยาบาลบางปะกอก 8 (PHYSIOTHERAPY)

1 มี.ค. 2562

กายภาพบำบัด
สามารถลดและรักษา อาการปวดคอ ไหล่ หลัง
อันเนื่องมาจากการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะคนที่ทำงานกับคอมพิวเตอร์ ที่ต้องทำงานอยู่หน้าเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งวัน บางท่าทางจะทำให้เกิดการโค้งงอผิดรูปของกระดูกได้ และบางท่าทางทำให้เกิดอาการตึง ยึด จนเกิดอาการปวดในที่สุด แบบนี้เรียกว่า "ออฟฟิศ ซินโดรม" (Office Syndrome)


 กายภาพบำบัดเป็นวิชาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน รักษา ส่งเสริม ฟื้นฟู และจัดการเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ ที่เกิดขึ้นจากสภาพและภาวะของโรค  โดยการซักประวัติ การตรวจร่างกาย การวินิจฉัยและ ให้การรักษาผู้ป่วยในระบบต่างๆ ดังนี้

 1. ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ หรือ ออร์โธปิดิก (Orthopedic Physiotherapy)
 • สามารถช่วยบรรเทาอาการบาดเจ็บที่เนื้อเยื่ออ่อน (กล้ามเนื้อ เอ็น และกล้ามเนื้อเอ็น) เสริมสร้างความแข็งแรงให้แก่กล้ามเนื้อ และเพิ่มความยืดหยุ่น การทำงาน และพิสัยการเคลื่อนไหว ทั้งแบบเฉียบพลัน เช่นจากอุบัติเหตุ และแบบเรื้อรังเช่นปวดหลังจากการทำงาน ออฟฟิศซินโดรม เป็นต้น
 1. ระบบทรวงอกและหัวใจ (Chest Physiotherapy)
 • การฟื้นฟูและเพิ่มสมรรถภาพการทำงานของปอด การระบายเสมหะในปอด การฟื้นฟูและเพิ่มสมรรถภาพการทำงานของหัวใจ การฟื้นฟูสมรรถภาพก่อน-หลังการผ่าตัดอื่นๆ
 1. ระบบประสาท (Neurological physiotherapy)
 • สามารถฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายในผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต กล้ามเนื้ออ่อนแรง
 1. ในผู้สูงอายุ (Physiotherapy in Older people)
 • ลดอาการบาดเจ็บในผู้สูงอายุ การส่งเสริม/เพิ่มสมรรถภาพร่างกาย

 1. กายภาพบำบัดทางด้านกีฬา (Sports Physiotherapy)
 • รักษาอาการบาดเจ็บ การป้องกันการบาดเจ็บในนักกีฬา การฟื้นฟู การส่งเสริม/เพิ่มสมรรถภาพร่างกายให้แก่นักกีฬา

โดยรูปแบบการรักษาทางกายภาพบำบัดขึ้นอยู่กับดุลพินิจ การตรวจประเมินและการวินิจฉัยของนักกายภาพบำบัด โดยใช้เทคนิคต่างๆ เช่น การจัด ดัด ดึงกระดูก การใช้เครื่องมือไฟฟ้า ความร้อนตื้น ความร้อนลึก ความเย็น เทคนิคการออกแบบการออกกำลังกายยืดกล้ามเนื้อ เพิ่มกำลังกล้ามเนื้อ เพิ่มองศาการเคลื่อนไหวของข้อต่อ การติดเทปเพื่อลดอาการปวด บวม เพิ่มความยืดหยุ่นหรือลดความตึงตัวของกล้ามเนื้อ เป็นต้น

 

   

โดย กภ.วราภรณ์ ศรีมูล แผนกกายภาพบำบัด โทร.02-109-8111 ต่อ 2318

                                                                              

 

 

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.