Bangpakok Hospital

โรคของเด็กในฤดูหนาว

29 พ.ย. 2560


โรคของเด็กในฤดูหนาว โรค
ที่พบบ่อยในเด็กได้แก่

  • โรคอุจจาระร่วงจากเชื้อไวรัสโนโรและโรตา เด็กจากมีอาการไข้ อาเจียน และ ตามมาด้วยท้องเสีย โรคโนโร พบได้ทุกอายุ ศูนย์ไวรัสโรต้า จะเป็นมากในเด็กเล็กอายุระหว่าง 6 เดือน ถึง 2 ปี และ จะพบน้อยมากหรือไม่พบเลยในเด็กที่มีอายุมากกว่า 5 ปี                                                             
  • โรคสุกใสไวรัสสุกใส โรคนี้จะชอบอากาศเย็น ดังนั้นจึงเกิดการแพร่ระบาดได้ง่ายในช่วงฤดูหนาว จะพบการแพร่กระจายในโรงเรียน ผู้ป่วยจะติดโรคสุกใสจากโรงเรียนแล้วจึงนำมาให้พี่น้องที่บ้าน                                                                                                                            
  • โรคหวัดหรือ การติดเชื้อไวรัสทางเดินหายใจ ไม่ว่าจะเป็น ไข้หวัดใหญ่ RSV  ไรโนไวรัส พบได้ แต่ไม่มากเท่าฤดูฝน

 

ข้อควรปฏิบัติตน

ดูแลเรื่องสุขอนามัย ล้างมือ รับประทานอาหารที่สุกสะอาด ผู้ที่ป่วยไม่ควรไปโรงเรียน หยุดอยู่บ้านเพื่อป้องกันการกระจายของโรค โรงเรียนก็จะต้องมีมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด

 

ที่มา

ศาสตราจารย์นายแพทย์ ยง ภู่วรวรรณ  นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ราชบัณฑิตและหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.